ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ Kaur B ਤੇ ਭੜਾਸ , Kaur B ਨੇ ਸੁਣਾਇਆਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ | Dainik Savera

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ Kaur B ਤੇ ਭੜਾਸ , Kaur B ਨੇ ਸੁਣਾਇਆਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ | Dainik Savera #KaurB.

Sign In